Algemene voorwaarden Leszwemmen

Algemene voorwaarden Leszwemmen   

Aanmelden
1.     Ingeval van een zwemabonnement of een Kûpe-Pakket dient altijd (eenmalig) een startpakket te worden afgenomen. Dit startpakket is inclusief een toegangspas. Tussentijds overstappen van een maandabonnement naar een pakket of vice versa is niet mogelijk.
2.     Indien er sprake is van een wachtlijst, is de volgorde van inschrijving op datum bepalend. Wanneer er een plaats beschikbaar is, ontvangt u hiervan telefonisch of per mail bericht. U ontvangt per mail een bevestiging over de gemaakte afspraken.
3.     Ingeval van een betalingsregeling wordt deze altijd vermeld op het inschrijfformulier of middels een bevestiging per mail/brief.
4.     Lestijden en lesinstructeurs zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
5.     Tussentijds veranderen van lestijd is op uw verzoek (met uitzondering van een SuperSpetters-Pakket) in overleg mogelijk onder voorbehoud van plaats. De overschrijfkosten bedragen € 7,50. De eerste keer betaalt u geen overschrijfkosten. Voor een tussentijdse wijziging van lestijd op verzoek van De Kûpe worden geen overschrijfkosten in rekening gebracht.
6.     Ingeval van een SuperSpetters-Pakket heeft de zwemopleiding doorgang bij minimaal  8 deelnemers; een inschrijving is derhalve altijd voorlopig.
7.     De minimum leeftijd voor deelname aan de zwemlessen is 4 jaar. De startleeftijd voor het SuperSpetters-Pakket is 5 jaar.
8.     U dient uw kind bij binnenkomst voor aanvang van de les altijd aan te melden bij de balie met de toegangspas.

Nationaal Zwemdiploma ABC
Zwembad De Kûpe biedt het complete Zwem ABC aan. Het Zwem-ABC bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma’s: A, B en C. Het Zwem-ABC is inhoudelijk gericht op het jonge kind.

SuperSpetters
SuperSpetters is de zwemopleiding van de KNZB. Hierbij volgt het kind twee maal per week een les van 45 minuten. Om voor SuperSpetters in aanmerking te komen dient het kind watervrij te zijn. Hierop wordt het kind vooraf door onze instructeurs getest. De instructeur beslist of het kind in aanmerking komt voor SuperSpetters. De startleeftijd is 5 jaar. Het tarief is incl. startpakket, diplomazwemmen en diplomagarantie: mocht aan het einde van de cursus blijken dat uw kind nog niet in staat is af te zwemmen dan mag het, zonder bijkomende kosten, de reguliere lessen volgen tot het wel in staat is om af te zwemmen. Voorwaarde hierbij is dat het kind minimaal 75 lessen heeft gevolgd. Mocht dit niet het geval zijn dan dienen de reguliere tarieven betaald worden voor de extra zwemlessen. Indien tijdens de SuperSpetters zwemopleiding tijdig geconstateerd wordt (ofwel door u, ofwel door de zweminstructeur) dat uw kind niet geschikt blijkt te zijn voor de zwemopleiding, dan wordt uw kind overgeplaatst naar de reguliere lessen en vindt er een verrekening van de reeds betaalde lesgelden plaats. De ziekteregeling is niet van toepassing.

Lessen
1.     Na aanmelding wordt er voor uw kind een plaats in een groep gereserveerd.
2.     Uw kind wordt geacht altijd de les(sen) te volgen.
3.     Indien uw kind niet naar de les kan komen, dient u uw kind 24 uur voor aanvang van de les af te melden.
4.     Ingeval van (langdurige) ziekte kunt u een beroep doen op de ziekteregeling.
5.     Indien uw kind, zonder afmelding, 2 lessen afwezig is wordt uw kind uit de groep geplaatst en op de wachtlijst geplaatst.
6.     Uitsluitend op advies van de lesinstructeur wordt uw kind naar een volgend bad geplaatst of geselecteerd voor het proef/diplomazwemmen (met uitzondering van SuperSpetters).

Betalingsverplichting
1.     Bij aanvang van de eerste zwemles verplicht u zich tot het betalen van het startpakket (indien van toepassing) en de eerste termijn. U kunt dit contant of per pin betalen. Vervolgens worden de termijnen automatisch geïncasseerd, contant of per pin voldaan.
2.     Indien een automatische incassering niet kan plaatsvinden, wordt u geacht het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen te voldoen. Bij het uitblijven van de betaling ontvangt u een herinnering, hieraan zijn administratiekosten verbonden.
3.     Indien u op eigen initiatief de lessen voortijdig beëindigt blijft u verplicht het volledig verschuldigde bedrag te voldoen.
4.     Ziekte, vakanties of andere vorm van absentie ontslaan u niet van uw betalingsverplichting.
5.     Voor lessen die op Nationale Feestdagen vallen ontvangt u een inhaaltegoed.
6.     Er vindt in geen enkel geval restitutie van lesgelden plaats.
7.     Het proefzwemmen is een les, waarin het de normen voor het afzwemmen geoefend worden, deze wordt ook als zodanig betaald.

Vakantieperiode, vakantieregeling en ziekteregeling
Er wordt het gehele jaar zwemles gegeven, met uitzondering van de Nationale Feestdagen, hierop vindt een verrekening plaats. Tijdens de Zomervakantie (6 weken) zijn er aangepaste lestijden en is de Vakantieregeling van kracht. Tijdens de Vakantieregeling dient u uw kind vooraf in te schrijven voor de zwemles, volgens een rooster; u wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht. U betaalt uitsluitend voor de lessen die u ten tijde van de Vakantieregeling afneemt (ook als u na inschrijving zonder afmelding vooraf hier geen gebruik van maakt). Maakt u geen gebruik van de Vakantieregeling dan wordt er over deze periode niets in rekening gebracht. Ingeval uw kind door ziekte 3 of meer (aaneengesloten) lessen mist en u uw kind, conform de voorwaarden, heeft afgemeld, dan ontvangt u voor deze gemiste lessen een inhaaltegoed. Er vindt geen restitutie van lesgelden plaats.

Gemiste les
Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald. U ontvangt een gratis zwemtegoed voor het oefenuur (zie onderstaand) die u kunt gebruiken om te komen oefenen met uw kind. Voor diploma A is dit een zwemtegoed van 4 x zwemmen, voor B en C ieder 1 keer (kind én ouder/verzorger hebben dan gratis entree).

Oefenuur
Tijdens de oefenuren (zie openingstijden) kunnen kinderen die zwemlessen volgen komen oefenen zonder dat ze zwemvleugels hoeven te dragen. Er is dan een zweminstructeur aanwezig die aanwijzingen kan geven. Uw kind heeft gratis entree, als het in bezit is van een geldige leskaart, maar moet begeleid worden door een meezwemmende ouder. Deze ouder betaalt wel entree (tenzij er gebruik wordt gemaakt van het zwemtegoed). Zodra het oefenuurtje is afgelopen moeten kinderen zonder een Zwem-A diploma weer zwemvleugels om.

Privacybescherming
Alle persoonsgegevens en/of vertrouwelijke informatie zal met respect voor uw privacy worden behandeld.
Beschikbare gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

Overig
In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het management van Zwembad De Kûpe.

Door gebruik te maken van de zwemlesfaciliteiten van Zwembad De Kûpe aanvaardt u deze Algemene Voorwaarden.

Aanmelden nieuwsbrief

Contact

Kuipersweg 74b
9285 SW  Buitenpost

T: 0511 - 54 31 80
E: info@dekuipe.nl

Share This